Informacja o uchyleniu się przez wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

kl_pup_efs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że w dniu 31.03.2014r. otrzymał informacje od DLAKADR.Pl Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa o uchyleniu się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w pozycji nr 57451-2014, na organizację szkolenia dla 12 osób bezrobotnych

w zakresie „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” w ramach projektu pod nazwą „Z myślą o Was” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3.

W związku z odstąpieniem Wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert (bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny) tj. oferty złożonej przez: Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice, z ceną ofertową brutto w wysokości 28 746,00 zł (87,91 pkt).                     

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ,, Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania” albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.


Wytworzyła: Barbara Kosińska 2014-03-31
Zamieścił: Piotr Sawicki 2014-03-31 15:21:27
Ilość wyświetleń: 1102