Liczba gości online: 1
Rejestr spraw
Rejestr spraw drukuj
Rejestry, wykazy i ewidencje prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim:
 1. Rejestr akt wewnętrznych
 2. Rejestr akt zewnętrznych
 3. Rejestr skarg i wniosków
 4. Rejestr przeprowadzonych kontroli
 5. Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych dla bezrobotnych
 6. Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych dla członków rodzin
 7. Rejestr współpracy z powiatowymi jednostkami samorządowymi
 8. Rejestr współpracy z innymi instytucjami, organizacjami, urzędami
 9. Rejestr wydanych decyzji
 10. Rejestr osób podejmujących pracę za granica i opłacających składki na Fundusz Pracy
 11. Rejestr odwołań od decyzji administracyjnych rozpatrywanych przez PUP
 12. Rejestr odwołań od decyzji administracyjnych rozpatrywanych przez organ wyższej instancji
 13. Rejestr wydanych zaświadczeń
 14. Rejestr ofert pracy
 15. Rejestr wydanych kart referencyjnych
 16. Rejestr giełd pracy
 17. Rejestr zgłoszeń pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej
 18. Wykaz jednostek uprawnionych do kierowania do pracy za granicę
 19. Rejestr wniosków i umów zawartych z pracodawcami w sprawie organizacji:
  • prac interwencyjnych
  • robót publicznych
  • staży
  • przygotowania do wykonywania zawodu
 20. Ewidencja jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
 21. Rejestr bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
 22. Rejestr bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych
 23. Rejestr bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu
 24. Rejestr bezrobotnych skierowanych do odbycia przygotowania do wykonywania zawodu
 25. Rejestr osób skierowanych na szkolenia
 26. Ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 27. Rejestr porad indywidualnych
 28. Rejestr porad grupowych
 29. Rejestr udzielonych indywidualnych informacji zawodowych
 30. Rejestr udzielonych grupowych informacji zawodowych
 31. Rejestr przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych
 32. Rejestr pracodawców, którym zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 33. Rejestr ofert szkoleń wpływających z instytucji szkoleniowych
 34. Rejestr osób niepełnosprawnych bezrobotnych i niepełnosprawnych poszukujących pracy kierowanych na szkolenia.
 35. Rejestr osób, które podjęły zatrudnienie w ramach ukończonego szkolenia.
 36. Rejestr Funduszu Pracy
 37. Rejestr Budżetu
 38. Rejestr EFS
Wytworzyła: Anna Lewandowska 2009-03-26
Zamieścił: 2009-03-26 13:30:33
Ilość wyświetleń: 3067
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34