Liczba gości online: 1
Dane teleadresowe
Dane teleadresowe drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ul. Jana Zamoyskiego 70

23-300 Janów Lubelski

telefon/fax - (015) 872-02-40, (015) 872-25-34

Regon - 431 205 613; NIP - 862-100-75-92

adres e-mail: luja@praca.gov.pl


Infomacja dotycząca poczty elektronicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer domu),
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej rozporządzeniem1), Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim (PUP) informuje, że:
1. Administrator danych  i dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim z siedzibę przy ul. Zamoyskiego 70, 23-300 Janów Lubelski
nr tel.158720240, NIP 8621007592 REGON 431205613, e-mail: luja@praca.gov.pl.

2. W sprawach dotyczących Pani/ Pana  danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@pupjanowlubelski.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych

PUP przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań publicznych określonych w przepisach prawa, w szczególności wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2) i aktów wykonawczych do tej ustawy.

4. Podstawa prawna przetwarzania

PUP przetwarza Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności wynikającego z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i innych ustaw określających zadania dla PUP oraz aktów wykonawczych.
2) art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3) art. 9 ust. 2 lit. g i lit. h rozporządzenia, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa oraz gdy jest niezbędne dla celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy.

PUP może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

5. Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych3)

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez PUP, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz PUP.


6. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie dotyczy.

7. Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wynikający z   obowiązujących w PUP przepisów kancelaryjno – archiwalnych. Okres przechowywania danych osobowych w przypadku akt osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy wynosi 50 lat licząc od trwałego wyłączenia z ewidencji.


8. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez PUP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z w/w uprawnień określa rozporządzenie.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Osoby bezrobotne poddawane są profilowaniu zgodnie z art. 33 ust. 2 b i 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeniem4). PUP zobowiązany jest niezwłocznie po rejestracji ustalić osobie bezrobotnej profil pomocy oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonej w ustawie. Ustawa określa trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili. Od ustalonego profilu uzależniona jest możliwość skorzystania z określonych form pomocy.
Profilowanie nie dotyczy osób poszukujących pracy oraz członków rodzin bezrobotnych i poszukujących pracy.
Padanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Podanie danych w trakcie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca prac jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 33 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 5 ust. 6 i ust. 7 Rozporządzenia MPiPS w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy5).
Odmowa podania danych osobowych jest równoważna z brakiem możliwości rejestracji w PUP oraz jest przeszkodą do skorzystania z usług i instrumentów rynku pracy.

10. Źródło pochodzenia danych osobowych

Zasadniczo PUP zbiera dane osobowe bezrobotnych i poszukujących pracy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, wraz z danymi dotyczącymi członków ich rodzin, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych. Dane osobowe mogą być jednak pozyskane również z innych źródeł, tj. od podmiotów, które przekazują lub udostępniają te dane na podstawie przepisów prawa.

Objaśnienia:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) tzw. RODO;
  2. Ustawa  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.);
  3. odbiorca" , zgodnie z rozporządzeniem, oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r w sprawie profilowania pomocy bezrobotnego (Dz. U. z 2014r. poz. 631);
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299

Wytworzył: Piotr Sawicki 2009-03-05
Zamieścił: Piotr Sawicki 2009-03-05 14:04:27
Zmodyfikował: Piotr Sawicki 2018-05-18 12:40:32
Ilość wyświetleń: 72506
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34