Liczba gości online: 1
Ogłoszenia o zmianie SIWZ
Informacje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - usługa w zakresie organizacji szkolenia dla 30 osób w zakresie: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”. Numer ogłoszenia w BZP: 84416 - 2016 Zamieszczono: 2016-04-13 15:41:27
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji szkolenia dla 30 osób w zakresie: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje wszystkich potencjalnych Wykonawców o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie XII Opis sposobu przygotowania ofert usuwa się podpunkt 9, który brzmi: „Oferta i pozostałe dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być opatrzone logiem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i logiem Unii Europejskiej oraz tytułem projektu”.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych Operator koparko-ładowarki kl. III i koparki jednonaczyniowej kl. III. Numer ogłoszenia w BZP: 214921 - 2014 Zamieszczono: 2014-10-16 13:50:41

kl_pup_efs.jpg

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) Zamawiający informuje wszystkich potencjalnych Wykonawców o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

Informacje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Usługa w zakresie organizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia w BZP: 203257 - 2014 Zamieszczono: 2014-09-30 12:13:15

kl_pup_efs.jpg

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) Zamawiający informuje wszystkich potencjalnych Wykonawców o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

Informacje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych Kierowca kat. C+E. Numer ogłoszenia w BZP: 217981 - 2013 Zamieszczono: 2013-10-18 15:40:53

logoefs.jpg

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Z myślą o Was”, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie: „Kierowca kat. C+E”.

Informacje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie usługi w zakresie organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: „Brukarz”. Numer ogłoszenia w BZP: 197717 – 2013 Zamieszczono: 2013-10-02 15:38:43

Ogłoszenie dotyczy ogłoszenia o zamówieniu: Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 12 osób bezrobotnych Brukarz. Numer ogłoszenia z BZP: 197717 – 2013

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: „Brukarz”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) Zamawiający informuje wszystkich potencjalnych Wykonawców o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie ulega pkt. XII SIWZ „ Opis sposobu przygotowania ofert”, otrzymuje brzmienie:

Informacje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie usługi w zakresie organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Z myślą o Was”, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie: „Wizaż i stylizacja paznokci”. Numer ogłoszenia w BZP: 113943 - 2013 Zamieszczono: 2013-06-18 14:29:04

logoefs.jpg

Ogłoszenie dotyczy ogłoszenia o zamówieniu: Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych Wizaż i stylizacja paznokci. Numer ogłoszenia z BZP: 113943 - 2013

INFORMACJA

ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Z myślą o Was", Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie: "Wizaż i stylizacja paznokci".

Informacje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie usługi w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 20 osób bezrobotnych Technolog robót wykończeniowych w budownictwie w zakresie wykonania dociepleń budynków. Numer ogłoszenia w BZP: 165456 - 2011 Zamieszczono: 2011-06-22 14:04:38

logoefs.jpg

Ogłoszenie dotyczy ogłoszenia o zamówieniu: Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 20 osób bezrobotnych Technolog robót wykończeniowych w budownictwie w zakresie wykonania dociepleń budynków. Numer ogłoszenia w BZP: 165456 - 2011

INFORMACJA

ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

na usługę w zakresie organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: "Technolog robót wykończeniowych w zakresie dociepleń budynków" w ramach projektu pt. "Z myślą o Was" Podziałanie 6.1.3 poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie instalacji okablowania strukturalnego, na bazie otwartego systemu okablowania, modernizacji serwerowni, monitoringu serwerowni oraz dostawy urzadzeń sieciowych wraz z oprogramowaniem Zamieszczono: 2010-12-07 16:02:43

Ogłoszenie dotyczy ogłoszenia o zamówieniu: Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego, na bazie otwartego systemu okablowania, modernizacji serwerowni, monitoringu serwerowni oraz dostawy urządzeń sieciowych wraz z oprogramowaniem. Numer ogłoszenia w BZP: 393804 - 2010.

INFORMACJE O ZMIANIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest  wykonanie instalacji okablowania strukturalnego, na bazie otwartego systemu okablowania, modernizacji serwerowni, monitoringu serwerowni oraz dostawy urzadzeń sieciowych wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim

BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34