Liczba gości online: 1
Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie wyników otartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach PAI 2016 Zamieszczono: 2016-03-15 14:01:40

OGŁOSZENIE
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w formie powierzenia działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016 roku.

Na podstawie art. 62a ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016 roku.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z dnia 14 marca 2016 r. Zamieszczono: 2016-03-14 13:01:01

ZARZĄDZENIE NR 8/2016

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja organizowanym w 2016 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 20 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim (Uchwała Zarządu Powiatu Janowskiego nr 19/121/2015 z dnia 24.03.2015r.) i art. 62a ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2016 roku Zamieszczono: 2016-02-17 12:18:02

W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Program ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników - osób bezrobotnych, które są jednocześnie klientami ośrodków pomocy społecznej. Program realizowany będzie na terenie gminy Janów Lubelski.

Ogłoszenie wyników otartego konkusru ofert na realizację zadania publicznego w ramach PAI Zamieszczono: 2015-06-17 11:17:18

OGŁOSZENIE
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w formie powierzenia działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku.

Na podstawie art. 62a ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku.
ZARZĄDZENIE NR 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z dnia 09 czerwca 2015 r. Zamieszczono: 2015-06-09 10:47:47

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja organizowanym w 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 20 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim (Uchwała Zarządu Powiatu Janowskiego nr 19/121/2015 z dnia 23.03.2015r.) i art. 62a ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2015 roku Zamieszczono: 2015-05-15 08:42:04
W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).  Program ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników – osób bezrobotnych, które są jednocześnie klientami ośrodków pomocy społecznej. Program realizowany będzie na terenie gmin Janów Lubelski oraz Potok Wielki.
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34