Liczba gości online: 1
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej - PAI
Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego PAI (Program Aktywizacja i Integracja) Zamieszczono: 2016-03-07 12:10:31
W odpowiedzi na ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Urzędu w Pracy w Janowie Lubelskim z dnia 17.02.2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, której zadaniem będzie ocena ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że do dnia 03.03.2016 r. do godziny 15:30 nie wpłynęło żadne zgłoszenie.
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego PAI (Program Aktywizacja i Integracja 2016) Zamieszczono: 2016-02-17 12:39:22

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.).

W związku z powyższym na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji, której zadaniem będzie ocena ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja organizowanym w 2016 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim. Kandydat będzie uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego PAI (Program Aktywizacja i Integracja) Zamieszczono: 2015-06-09 10:51:58
W odpowiedzi na ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Urzędu w Pracy w Janowie Lubelskim z dnia 15.05.2015 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, której zadaniem będzie ocena ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że do dnia 01.06.2015 r. do godziny 15:30 nie wpłynęło żadne zgłoszenie.
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego PAI (Program Aktywizacja i Integracja) Zamieszczono: 2015-05-15 09:23:58

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118).

W związku z powyższym na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji, której zadaniem będzie ocena ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja organizowanym w 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim. Kandydat będzie uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34