Liczba gości online: 1
Ogłoszenia na usługi społeczne
Strona:  1 2
Informacja o udzieleniu zamówienia - usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie - Operator koparko-ładowarki kl. III Zamieszczono: 2019-04-16 10:40:22

efs_lubelskie_logo.jpg

CS. 5531.2.2.2019

Na podstawie art. 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje o udzieleniu zamówienia na: Usługę organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: "Operator koparko-ładowarki kl. III" w ramach projektu pn. "Aktywizacja Zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego V" Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie - Operator koparko-ładowarki kl. III Zamieszczono: 2019-04-12 14:10:10

efs_lubelskie_logo.jpg

W związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną, dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych, w zakresie: "Operator koparko-ładowarki kl. III" w ramach projektu pn. "Aktywizacja Zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego V" Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że: za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński, ul. Zawiszy Czarnego 16, 35-082 Rzeszów

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie - Operator koparko-ładowarki kl. III Zamieszczono: 2019-04-01 14:23:11

efs_lubelskie_logo.jpg

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, pt. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego V" w zakresie: "Operator koparko-ładowarki kl. III"

Informacja o udzieleniu zamówienia - usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: Spawanie metodą MAG-135 Zamieszczono: 2019-03-28 11:34:43

efs_lubelskie_logo.jpg

CS. 5531.2.1.2019

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje o udzieleniu zamówienia na: Usługę organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: "Spawanie metoda MAG-135"

w ramach projektu pn. "Aktywizacja Zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego V" Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - przeprowadzenia szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych, w zakresie: Spawanie metodą MAG-135 Zamieszczono: 2019-03-22 11:53:03

efs_lubelskie_logo.jpg

W związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną, dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych, w zakresie: "Spawanie metodą MAG-135" w ramach projektu pn. "Aktywizacja Zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego V" Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że:

za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin,

z ceną oferowaną brutto w wysokości: 23500,00 zł

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: „Spawanie metodą MAG-135” Zamieszczono: 2019-03-14 14:55:55

Ogłoszenie o zamówieniiu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawieart. 138o ust. 1 ustawyz dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem jest usługa społeczna pod nazwą:

Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: "Spawanie metodą MAG-135" w ramach projektu pt.: "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego V" Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanegoze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o podpisaniu umowy na usługi społeczne - Przeprowadzenie badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności do wykonywania określonego zawodu Zamieszczono: 2018-07-30 13:24:15

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzonego na podstawie art. 138o w związku z art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579), Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelski informuje, iż w dniu 30.07.2018 podpisana została umowa z: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim ul. J. Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski.

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia usługi pn.: „Przeprowadzenie badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności do wykonywania określonego zawodu”.

Zawiadomienie o podpisaniu umowy na usługi społeczne - Przeprowadzenie badań psychologicznych dla bezrobotnych i poszukujących pracy Zamieszczono: 2018-07-24 13:18:03

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzonego na podstawie art. 138o w związku z art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579), Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelski informuje, iż w dniu 24.07.2018 podpisana została umowa z: Pracownia Psychologiczna mgr Bogumiła Kita, 23-300 Janów Lubelski ul. Słowackiego 17

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia usługi pn.: „Przeprowadzenie badań psychologicznych dla bezrobotnych i poszukujących pracy”.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Przeprowadzenie badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności do wykonywania określonego zawodu Zamieszczono: 2018-07-23 15:25:01

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzonego na podstawie art. 138o w związku z art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579), którego przedmiotem jest usługa społeczna pn.: Przeprowadzenie badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności do wykonywania określonego zawodu.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim ul. J. Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski, z ceną oferowaną brutto w wysokości: 20 295,00 zł.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Przeprowadzenie badań psychologicznych Zamieszczono: 2018-07-23 15:20:21

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzonego na podstawie art. 138o w związku z art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579), którego przedmiotem jest usługa społeczna pn.: Przeprowadzenie badań psychologicznych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: Pracownię Psychologiczną mgr Bogumiła Kita, ul. Słowackiego 17, 23-300 Janów Lubelski, z ceną oferowaną brutto w wysokości: 10 000,00 zł.

Strona:  1 2
BIP Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34